Our Track Record

Countries/Regions:

US (Genki Sushi), Mexico (Kurukuru Sushi), UK (Kurukuru Sushi), France (Edokko), Spain (Ginza), Portugal, Greece (Koi Sushi Bar), China, Hong Kong (Hokkaido Katsu Sushi), Taiwan (Sushiro), Mongolia (Nagomi), South Korea (Sushi Rider), Singapore (Doraku, Genki Sushi), the Philippines (Genki Sushi), Cambodia (Kaihomaru), Indonesia (Sushi-Ku), Australia (Sushi Train), and more.